2007 Pictures...

 

 

Hanno, Zhenyu Zhang, Wenguang, Youlin, Madhu, Changgan, Paul, Eun Ju, Violeta, Josh, Hong, Murat, Randy, James Thompson, and Jia Yu

 


 Hanno, and Changgan

 

 

Violeta

 

Madhu

 

Josh

 

2006 Pictures...

Jason, Hanno,  Changgan, Randy
Hong, Eun Ju, Murat , Rachel

 

 

Murat

 

 

Changgan

 

 

Eun Ju

 

 

Murat, Hanno, Randy, and James Thompson

 

 

Changgan, Murat, Randy, Hanno, Zhenyu Zhang, Hong, Anota, James Thompson,
Eun Ju